Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ


ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
email:sxolipodosfairoykaterini@hotmail.com tel:6982766856

88΄
***********************************************************************
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Καραολή Δημητρίου & Σοφιανοπούλου, έχει Αρ.Μ.Α.Ε. 31037/02/Β/04/46, Α.Φ.Μ. 094382568, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροσωπείται νόμιμα  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γιώργο Παύλου ΚΑΙ το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», (ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ.2169), ΑΦΜ. 099426442 Α ΔΟΥ Κατερίνης   η οποία εδρεύει στο Νέο Κεραμίδι Δήμου Κατερίνης Πιερίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καλαϊτζή Δημήτριο Πρόεδρο του Σωματείου, υπέγραψαν μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας και ίδρυσης ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δυνάμει αυτού ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ εκπροσωπεί και τις  ΣΧΟΛΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ σε κάθε της σύμβαση.

                                                         ****************
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ  
Στην Κατερίνη σήμερα, την ………….20….,  μεταξύ του αφενός Σωματείου …………………….…………………..που νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από  το …………………………………………………. και του αφετέρου  του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ που  στο παρόν συμφωνητικό εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καλαϊτζή Δημήτριο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Σωματείου, συνομολογούνται και συμφωνούνται αμοιβαίως τα εξής:
Το αφενός Σωματείο διαθέτει στις τάξεις του τον  ποδοσφαιριστή………………………..
…………………………………αριθ.δελτ……………………………………………………
Με το παρόν συμφωνητικό τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούνται τα εξής:
1.Ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής  παραχωρείται με ελευθέρας στο αφετέρου συμβαλλόμενο Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ με τους εξής όρους και συμφωνίες:
2. Ο  ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται  στα τμήματα του αφετέρου συμβαλλόμενου Σωματείου, το οποίο θα φροντίσει να εκδοθεί το σχετικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
3. Ο  ποδοσφαιριστής  εάν μετά την ανάλογη εξέλιξη γίνει επαγγελματίας  και μεταγραφεί και υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα, είτε εσωτερικού είτε του εξωτερικού, τότε το αφενός συμβαλλόμενο σωματείο θα δικαιούται το 10% του ποσού της μεταγραφής.
4. Εις εξασφάλιση ότι το αφετέρου σωματείο θα τηρήσει τους ανωτέρου όρους και δεσμεύσεις του έναντι του αφενός συμβαλλομένου σωματείου, συμφωνείται ότι το παρόν συμφωνητικό δεσμεύει και προσωπικά τον υπογράφοντα πρόεδρο Καλαϊτζή Δημήτριο, ο οποίος  θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση απαιτηθεί για την μη τήρηση των όρων του συμφωνητικού, υπέχοντας θέση εν προκειμένω δικονομικού εγγυητή τήρησης της παρούσας συμβάσεως.
5.Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού το αφετέρου συμβαλλόμενο σωματείο παραλαμβάνει την ελευθέρας του ποδοσφαιριστή νομίμως συντεταγμένη και με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή και του νομίμου εκπροσώπου του.
Κάθε τροποποίηση της παρούσης θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη
Σε πίστωση των ανωτέρω  συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το αφενός  Σωματείο        

Για το αφετέρου Σωματείο
ο πρόεδρος Δημήτριος Καλαϊτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:


powered by Agones.gr - Stoixima